Triển khai và tích hợp các giải pháp hệ thống thông tin lâm sàng (CIS).