Triển khai giải pháp bệnh án điện tử (EMR).

Hình ảnh về hệ thống EMR: