Nghiên cứu các giải pháp CNTT trong lĩnh vực y tế.