CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Quản Lý Kinh Doanh (Phần Mềm Y Tế)

Quản lý
08/09/2021

– Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh doanh cho khu vực đảm nhiệm.

– Xây dựng và đẩy mạnh quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng

– Triển khai các hoạt động Kinh doanh, thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu, doanh số đã nhận và theo Chiến lược và Kế hoạch đã đề ra

Quản Lý Kinh Doanh (Phần Mềm Y Tế)

Giám đốc
01/09/2021


– Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh doanh cho khu vực đảm nhiệm.

– Xây dựng và đẩy mạnh quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng

– Triển khai các hoạt động Kinh doanh, thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu, doanh số đã nhận và theo Chiến lược và Kế hoạch đã đề ra

Quản Lý Thiết Bị (Phần Mềm Y Tế)

Nhân viên
31/10/2021

– Xây dựng Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh doanh cho khu vực đảm nhiệm.

– Xây dựng và đẩy mạnh quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng

– Triển khai các hoạt động Kinh doanh, thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu, doanh số đã nhận và theo Chiến lược và Kế hoạch đã đề ra